Basvisualstorytelling

DISCLAIMER

Wij streven er bij BAS Visual Storytelling naar om alle informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er echter typ-, druk- of prijsfouten voorkomen. Daarom behouden wij ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of gewijzigde informatie, ook niet als deze informatie afkomstig is van derden waarmee wij samenwerken.

1.1. In deze disclaimer
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over BAS Visual Storytelling via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door BAS Visual Storytelling gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.3 De informatie, diensten of producten die u op deze website aantreft, kunnen onjuistheden bevatten en kunnen af en toe onderbroken worden. Ondanks de inspanningen van BAS Visual Storytelling om deze informatie, diensten en producten zo nauwkeurig en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, defecten of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

1.4 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. BAS Visual Storytelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de beëindiging van de website.

1.5 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om op elk moment afbeeldingen op de website bij te werken of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1.6 BAS Visual Storytelling heeft het auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om iets van deze website te kopiëren, te gebruiken of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming.

1.7 BAS Visual Storytelling verstrekt de inhoud van de website in de huidige staat, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

1.8 Op onze website staan hyperlinks naar websites van derden. Het kan voorkomen dat u via deze hyperlinks op de websites van deze derden terechtkomt. BAS Visual Storytelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, diensten en informatie die daar worden aangeboden.

1.9 BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of die het gevolg is van fouten in de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die via de website wordt verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van deze informatie.

1.10 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de website en/of bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te ontzeggen. Als gevolg hiervan kan BAS Visual Storytelling de toegang tot de website monitoren 

1.11 U bent verplicht BAS Visual Storytelling, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer te vrijwaren en te beschermen tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en andere kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand en accountants, die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of inbreuk op de rechten van derden.  

Privacy verklaring

BAS Visual Storytelling V.O.F., gevestigd aan Burgemeester van der Feltzweg 24, 7391 HK Twello Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Burgemeester van der Feltzweg 24, 7391HK Twello Nederland, +31 6 53 93 75 65

Persoonsgegevens die wij verwerken

BAS Visual Storytelling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij streven er naar om geen gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website en/of dienst die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van een ouder of voogd. Omdat wij echter niet kunnen garanderen dat bezoekers ouder zijn dan 16 jaar, adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien u van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via info@basvisualstorytelling.nl. Wij zullen deze informatie dan direct verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BAS Visual Storytelling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– BAS Visual Storytelling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– BAS Visual Storytelling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BAS Visual Storytelling neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BAS Visual Storytelling) tussen zit. BAS Visual Storytelling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BAS Visual Storytelling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BAS Visual Storytelling deelt jouw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken namens ons, om te garanderen dat zij jouw gegevens op dezelfde manier beveiligen en vertrouwelijk behandelen als wij dat doen. BAS Visual Storytelling blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bepaalde gevallen kan BAS Visual Storytelling jouw persoonsgegevens delen met andere derden, maar alleen als jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BAS Visual Storytelling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BAS Visual Storytelling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BAS Visual Storytelling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@basvisualstorytelling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BAS Visual Storytelling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BAS Visual Storytelling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@basvisualstorytelling.nl

× Vragen? Stuur een appje!